Gymnázium Mimoň

 
 

Adresa: Letná 263, 471 24 Mimoň | Tel.: 487 862 883 | E-mail: gm@gymi.cz 

 

Sociální činnost – nový maturitní obor na Gymnáziu Mimoň

 

sociální činnostOd školního roku 2013/2014 je při Gymnáziu Mimoň, kromě osmiletého a čtyřletého gymnázia, otevřen také nový maturitní obor 75-41-M/01 Sociální činnost. Jedná se o čtyřleté denní studium, během kterého žáci získají znalosti z oblasti řízení sociálních služeb, seznámí se s problematikou sociálního zabezpečení, se základy ošetřovatelství, péče o seniory a další vybrané skupiny klientů. Absolventi budou vybaveni základními dovednostmi z oblasti arteterapie, muzikoterapie, dramaterapie a ergoterapie. Absolventi se uplatní v různých typech sociálních zařízení: v domovech důchodců, na úřadech práce, jako pracovníci služeb sociální prevence a mohou provozovat samostatnou výdělečnou činnost v oblasti poskytování sociálních služeb. Zájemci mohou pokračovat ve studiu na vysokých a vyšších odborných školách sociálního zaměření.

Tímto oborem škola navazuje na své dosavadní aktivity a spolupráci s domovem důchodců, jehož kvalifikovaní zaměstnanci také budou garantem výuky odborných předmětů. Nový obor byl otevřen na žádost Úřadu práce v České Lípě, který v posledníchletech zaznamenal na Českolipsku výrazný převis poptávky po zaměstnancích v této profesi.

 

Základní charakteristika:

 • název oboru: Sociální činnost
 • kód oboru: 75-41-M/01
 • forma: denní, čtyřleté
 • způsob zakončení studia: maturita

Cíle vzdělávání:

 • Znalosti o organizaci a řízení sociálního zabezpečení, orientace v oblasti sociálních služeb.
 • Základy ošetřovatelské péče a pečovatelství, zásady práce se seniory, základy gerontologie.
 • Znalost základních norem a metod sociální péče o vybrané skupiny klientů (zdravotně postižené, seni-ory, děti).
 • Problematika organizování a zajišťování sociální péče v terénu, v pobytových a v sociálních zařízeních.
 • Schopnost uplatňovat při péči o klienty základní po-znatky z psychologie a pedagogiky.
 • Vybavenost základními dovednostmi z oblasti artete-rapie, muzikoterapie, dramaterapie, ergoterapie.

Uplatnění absolventa:

 • Pracovník sociálních služeb v různých ambulant-ních nebo pobytových zařízeních a v terénních službách.
 • Práce v oblasti veřejné správy, na okresních správách sociálního zabezpečení, v oblasti státní sociální podpory, na úřadech práce.
 • Pracovník individuálního plánování volného ča-su a potřeb klienta
 • Osobní asistence domácí péče, osobní asistence.
 • Samostatná výdělečná činnost v oblasti poskyto-vání sociálních služeb.
 • Pracovník humanitárních organizací, v nadacích neziskových a charitativních organizacích
 • Pracovník služeb sociální prevence, sociálně te-rapeutických dílen a terapeutických komunit.
 • Studium na vysokých školách a vyšších odbor-ných školách sociálního zaměření.

Přehled vybraných odborných předmětů:

 • Hudební a pohybová výchova
 • Výtvarné činnosti
 • Zdravotní nauka
 • První pomoc
 • Administrativa
 • Ekonomika
 • Sociální politika
 • Odborná praxe
 • Péče o klienty
 • Osobní asistence
 • Osobnostní rozvoj
 • Pečovatelství
 • Organizace volného času
 • Základy pedagogiky
 • Speciální pedagogika
 • Psychologie
 • Metody socální práce