Gymnázium Mimoň

 
 

Adresa: Letná 263, 471 24 Mimoň | Tel.: 487 862 883 | E-mail: gm@gymi.cz 

 

Distanční výuka v období trvání nouzového opatření vyhlášeného vládou ČR

Na základě zkušeností z dosavadního průběhu distanční výuky byla stanovena nová pravidla distanční výuky závazná pro všechny zúčastněné – žáky i vyučující. Tato pravidla vstupují v platnost dne 6. 4. 2020.

Výuka na Gymnáziu Mimoň probíhá převážně v asynchronním režimu. Tento způsob výuky je preferován MŠMT. Synchronní výuka je zcela v kompetenci jednotlivých vyučujících. Všichni vyučující jsou žákům k dispozici denně od 9:00 do 11:00 na svých e-mailových adresách, prostřednictvím zpráv a chattu školního informačního systému Edupage. K dnešnímu dni TU tříd prima – kvinta zřídili týmy v platformě pro komunikaci Teams. V prostředí Teams probíhají porady pedagogického sboru formou videokonference, operativně je využíván chat.

1. Zadávání prací

 • Žákovské práce jsou zadávány v blocích předmětů takto::
 • M, cizí jazyky, Bi, D, Z, Ch a VV – sudý týden
 • ČJ, Fy, VO/OD/ZSV/SV/Fi Info, semináře, HV (TV) – lichý týden
 • Všechny žákovské práce jsou zadávány prostřednictvím školního informačního systému Edupage, který umožňuje ukládání zadání i vypracování, vyhodnocení, formativní hodnocení, evidenci materiálů, jejich dostupnost a kontrolu.
 • Vyučující zadávají týdenní práci vždy nejpozději v úterý daného týdne v 9:00.

2. Odevzdávání žákovských prací

 • Žáci odevzdávají práce rovněž prostřednictvím Edupage
 • Týdenní práci žáci odevzdají nejpozději v pátek daného týdne v 15:00

3. Hodnocení

 • Probíhá výlučně v prostředí Edupage.
 • Žákovské práce jsou hodnoceny slovně, vyučující poskytuje žákům zpětnou vazbu, pracuje s chybou. 
 • Žáci mohou využít možnost opakovaně zaslat svou práci vyučujícímu ke kontrole, maximálně však třikrát. Takové úkoly jsou označeny „Na přepracování“
 • Závěrečné hodnocení – OK, neudělal, částečně, dodatečně (důvody pro nedodržení termínu odevzdání jsou řešeny individuálně), lze doplnit známkou výborný s váhou 1-2.
 • Vyučující ukládají svá hodnocení nejpozději do následujícího pátku (uložením se žákům hodnocení automaticky zobrazí)..

4. Rozsah učiva

 • Rozsah zadaných prací je roven max. 1/3 učiva zvládnutelného při prezenční výuce, aby bylo v silách žáků zadání v domácím prostředí plnit a pedagogové byli schopni práce zkontrolovat, doplnit komentáři a oznámit hodnocení žákům včas.
 • Samostudium z učebnic a pracovních sešitů bez dalších podpůrných materiálů (cvičení sestavených z karet na Edupage, odkazů na možnost procvičení, videa, prezentace ...) a zpětné vazby, zda žáci látce porozuměli, není online výuka. Tato forma je nepřípustná a zakázaná.

V Mimoni 3. 4. 2020       Mgr. Ivana netušilová (ředitelka školy)


Soubor Distanční výuka v tisknutelné podobě naleznete zde.

 
publikováno: 04. 04. 2020